Niniejszy dokument („Polityka Prywatności”) opisuje zakres, cel i sposób przetwarzania przez C&F S.A. danych osobowych użytkownika („Użytkownik”) świadczonej przez tę spółkę usługi ChannelPulse w domenie channelpulse.io („Usługa”). oraz innych danych;

 1. Operatorem Usługi oraz Administratorem danych osobowych Użytkownika („Dane osobowe”) jest spółka C&F S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 50, kod pocztowy 02-672, zarejestrowana przez SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod numerem KRS 0000876957, NIP 5213512353, REGON 141677176 („Spółka” lub „C&F S.A.”)

 2. Polityka Prywatności łącznie z Regulaminem dostępnym tustanowią Warunki Świadczenia Usługi.

 3. Administrator przetwarza dane, w tym Dane osobowe z zachowaniem przepisów prawa i z zastosowaniem zabezpieczeń wymaganych przez prawo oraz zgodnych z najlepszymi praktykami.
     
 4. Polityka Prywatności znajduje zastosowanie wyłącznie do Usługi i nie dotyczy żadnych innych usług świadczonych przez C&F S.A. ani żadnych innych stron internetowych i serwisów, do których możliwy jest lub może być możliwy dostęp ze stron i serwisu Usługi.
     
 5. Usługa polega na udostępnieniu Użytkownikowi aplikacji (oprogramowania) („Aplikacja”) do analizy i wizualizacji danych gromadzonych na kontach reklamowych („Konta Reklamowe”) w serwisach społecznościowych i innych platformach reklamowych („Platformy Reklamowe”), w których prowadzone są kampanie marketingowe, przez Użytkownika lub podmiotu (“Klient”) w imieniu, którego Użytkownik działa.

 6. Za ochronę Danych osobowych umieszczonych przez Użytkowników w serwisach i portalach w ramach których funkcjonują Platformy Reklamowe odpowiadają operatorzy tych serwisów i portali.

 7. Dane, które gromadzi Spółka dzielą się na:
  a. Dane wprowadzane do Aplikacji przez Użytkowników („Dane Usługi”),
  b. Dane gromadzone na Kontach Reklamowych („Dane Biznesowe”),
  c. Dane gromadzone przez zewnętrznych usługodawców Spółki („Usługodawcy”), służące do monitorowania jakości oraz optymalizacji Usługi, a także wsparcia obsługi Klienta („Dane Zewnętrznych Usługodawców”).

 8. W zakres Danych Usługi wchodzą:
  a. Dane osobowe Użytkownika (nazwa konta, adres email, numer telefonu, adres IP),
  b. Dane Klienta (nazwa, adres, numer NIP),
  c. Dane potrzebne do realizacji płatności za korzystanie z Usługi,
  d. Informacje o tym, w jaki sposób Użytkownik korzysta z Usługi (kiedy, jakie funkcje wykorzystuje),
  e. Dane potrzebne do autoryzacji Usługi na Platformach Reklamowych, dzięki którym Aplikacja uzyska dostęp do Danych Biznesowych (tokeny dostępowe, API Secret, API Keys – w
  zależności od wymagań danej Platformy Reklamowej),

  f. Informacje o reklamach publikowanych na Platformach Reklamowych przez Użytkownika.

 9. Spółka nie udostępnia Usługodawcom ani innym podmiotom trzecim danych osobowych Użytkownika.
     
 10. W zakres Danych Biznesowych wchodzą lub mogą wchodzić:
  a. Informacje o reklamach publikowanych na Platformach Reklamowych przez Użytkownika lub Klienta,
  b. Informacje o interakcjach z reklamą jej odbiorców,
  c. Informacje o charakterystyce grupy docelowej, do której jest kierowana reklama; w zależności od Platformy Reklamowej mogą to być informacje demograficzne (grupa wiekowa, płeć, region geograficzny).
     
 11. Dane Biznesowe nie zawierają informacji umożliwiających identyfikację osób będących odbiorcami reklamy.
     
 12. Dane Biznesowe zawierają informacje o liczbie interakcji w określonym przedziale czasowym, o czasie interakcji i jej długości.
     
 13. Rodzaje interakcji zależne są od cech poszczególnych Platform Reklamowych. Zazwyczaj są to odsłony reklamy, kliknięcia, konwersje, obejrzenie materiału wideo; szczegółowe informacje można znaleźć w dokumentacjach poszczególnych Platform Reklamowych.
     
 14. Spółka nie udostępnia Usługodawcom ani innym podmiotom trzecim Danych Biznesowych, z wyjątkiem uprawnionych organów.
     
 15. Dane osobowe Użytkownika Spółka będzie przetwarzać w następujących celach:
  a. Prawidłowe świadczenie Usługi, zgodne z Regulaminem,
  b. Realizacja płatności za korzystanie z Usługi,
  c. Komunikacja związana z korzystaniem z Usługi, obsługą reklamacji i zapytań,
  d. Komunikacja marketingowa dotycząca Usługi oraz innych usług Spółki – w zakresie zgodnym z udzielonymi przez Użytkownika zgodami podczas rejestracji konta.
     
 16. Użytkownik w zakresie przetwarzanych swoich Danych osobowych posiada wszelkie uprawnienia wynikające z przepisów prawa, w szczególności:
  a. prawo do informacji o zakresie i celach przetwarzanych Danych osobowych,
  b. prawo do ich poprawiania,
  c. prawo do żądania ich usunięcia, zgodnie z punktem 20 Polityki Prywatności.
     
 17. Użytkownik może zmieniać swoje Dane osobowe przy wykorzystaniu funkcji dostępnych w Aplikacji („zarządzanie danymi użytkownika”) lub kierować żądania drogą mailową, korzystając z danych kontaktowych znajdujących się tu.
     
 18. Żadne gromadzone przez Spółkę Dane osobowe nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne do korzystania przez Użytkownika z Usługi lub do czasu, kiedy ewentualne wzajemne roszczenia z tego wynikające ulegną przedawnieniu.
     
 19. Spółka ma prawo tworzyć i publikować w celach marketingowych opracowania bazujące na zanonimizowanych i zagregowanych Danych Biznesowych.