Pojęcia i definicje

Regulamin – niniejszy dokument ze wszystkimi zmianami, odnośnikami i załącznikami, który wraz z Polityką Prywatności dostępną tu stanowią Warunki Świadczenia Usługi.  

Usługodawca – firma C&F S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 50, kod pocztowy 02-672, zarejestrowana przez SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod numerem KRS 0000876957, NIP 5213512353, REGON 141677176. 

Klient – przedsiębiorca zlecający Usługodawcy świadczenie Usługi, będący stroną Umowy. 

Usługa – udzielenie dostępu i dostęp Klienta do Aplikacji udostępnionej przez Usługodawcę na warunkach i zgodnie z Regulaminem. 

Aplikacja – oprogramowanie udostępnione Klientowi przez Usługodawcę, służące do analizy wyników kampanii marketingowych prowadzonych przez Klienta na Platformach Reklamowych, udostępniane Klientowi przez przeglądarkę internetową, dostępne po zalogowaniu przy użyciu loginu i hasła, umożliwiające świadczenie Usługi;  

Użytkownik – osoba fizyczna, upoważniona przez Klienta do korzystania z Usługi na jego rzecz. Użytkownik działa w imieniu Klienta, jego działania i zaniechania są traktowane jako działania i zaniechania Klienta. 

Serwis – obszar dostępny w sieci Internet, w domenie channelpulse.io, w którym znajduje się Aplikacja udostępnione w ramach świadczonej Usługi. 

Konto – obszar wydzielony w Serwisie, do którego dostęp jest możliwy po podaniu prawidłowych danych autoryzacyjnych, którymi są ustanowione przez Użytkownika: login (nazwa Użytkownika lub adres email) oraz hasło, znane tylko Użytkownikowi i Klientowi. Na koncie zapisywane są dane niezbędne do autoryzacji dostępu, dane umożliwiające rozliczenia i płatności oraz dane biznesowe niezbędne do lub powstające w wyniku  korzystania z Usługi. 

Rejestracja – proces utworzenia Konta przeprowadzony przez Użytkownika, polegający na podaniu danych autoryzacyjnych (nazwa konta, adres email, hasło dostępu) oraz danych dodatkowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Usługi, określonych w formularzu rejestracyjnym.  

Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana pomiędzy Klientem a Usługodawcą, na warunkach opisanych w Regulaminie oraz w przepisach prawa Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204) i  Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1610, 1615, 1890, 1933). 

Platforma Reklamowa – serwis i oprogramowanie podmiotów trzecich, za pośrednictwem których Klient może docierać ze swoimi reklamami do swoich potencjalnych klientów, w ramach kampanii marketingowych. Klient posiada swoje konta na platformach reklamowych, do których ma dostęp, którego może udzielić również innym podmiotom, wspierającym go w planowaniu, realizacji, analizie wyników i budowaniu strategii reklamowej w mediach elektronicznych.  

Konto Reklamowe – konto na Platformie Reklamowej, w ramach którego Klient ma dostęp do funkcjonalności związanej z publikowaniem reklam, zarządzaniem i realizacją kampanii reklamowych, analizą wyników. Klient może mieć więcej niż jedno konto na Platformie Reklamowej. Klient może przekazać podmiotom trzecim uprawnienia dostępu do konta, poprzez udostępnienie danych autoryzacyjnych (tokenów dostępowych) lub udzielenie dostępu poprzez API (application programming interface) aplikacjom należącym do podmiotów trzecich. 

Integracja –Umożliwienie przez Klienta dostępu Aplikacji do Konta Reklamowego w celu pobierania przez Aplikację danych dotyczących wyników kampanii marketingowych prowadzonych na tym Koncie Reklamowym. Proces integracji jest zróżnicowany i zależy od Platformy Reklamowej, na której znajduje się Konto Reklamowe. Integracja odbywa się ze wsparciem przedstawicieli Usługodawcy i wg instrukcji sporządzonych i dostarczonych przez Usługodawcę. 

  

Warunki techniczne

 1. W celu korzystania z Usługi przez Klienta, po stronie Użytkowników muszą być spełnione następujące warunki techniczne:
       a. Użytkownik posiada dostęp do sieci Internet.
       b. Użytkownik posiada podłączone do sieci urządzenie z zainstalowaną przeglądarką stron internetowych umożliwiającą korzystanie z zasobów sieci.
       c. Przeglądarka powinna obsługiwać HTML, pliki Cookies, Java Script, protokół https.
       d. Użytkownik posiada poprawnie skonfigurowaną i działającą skrzynkę poczty elektronicznej. 

 

Opis Usługi

 1. Usługę stanowi udostępnienie Klientowi przez Usługodawcę Aplikacji, która może zostać uruchomiona przez Użytkownika za pomocą przeglądarki internetowej, w środowisku dostarczonym przez Usługodawcę.
 2. Analiza wyników kampanii marketingowych Klienta  jest możliwa po dokonaniu Integracji, po której Aplikacja automatycznie i cyklicznie pobiera z Konta Reklamowego dane do analizy.
 3. Usługodawca oświadcza, że dane udostępnione przez Klienta, o których mowa w ppkt. 2. będzie wykorzystywał wyłącznie w celu świadczenia Usługi na rzecz Klienta.
 4. Analiza dokonywana przez Aplikację polega na zastosowaniu różnych technik wizualizacji danych (tabele, wykresy i inne formy przedstawiania wartości danych i zależności pomiędzy nimi) ułatwiających podejmowanie decyzji w ramach strategii i taktyki dotyczącej komunikacji marketingowej i reklamowej. 

 

Zasady korzystania z Usługi

 1. Użytkownik zobowiązuje się postępować zgodnie z Regulaminem.
 2. Za działania i zaniechania Użytkowników odpowiada Klient.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do nieudostępniania swojego loginu oraz hasła do Konta osobom trzecim, z wyjątkiem osób uprawnionych przez Klienta.
 4. Za działania i zaniechania osób trzecich, którym Użytkownik udzielił dostępu do Konta, odpowiada Użytkownik. 
 5. Użytkownik zobowiązuje się do niewykonywania działań szkodliwych, w szczególności do:
       a. Prób nieautoryzowanego dostępu do Kont innych Użytkowników,
       b. Prób zakłócania dostępu innych Użytkowników poprzez celowe generowanie ruchu obciążającego urządzenia sieciowe i komputery stosując ataki DOS, DDOS, DNS Spoofing lub inne         działania podobnym charakterze i skutkach.
       c. Nieautoryzowanego skanowania sieci Usługodawcy w poszukiwaniu podatności lub luk w zabezpieczeniach.
       d. Nieautoryzowanego monitoringu w celu przechwytywania informacji nieprzeznaczonych dla niego.
       e. Modyfikacji informacji wysyłanych przez jego urządzenia w celu nieprawidłowej identyfikacji Użytkownika, nieprawidłowego lub nieuprawnionego działania Aplikacji.
       f. Jakichkolwiek działań technicznych mogących wyrządzić szkody innym Użytkownikom  lub Usługodawcy.
       g. Innych działań stanowiących naruszenie prawa lub naruszających prawa Usługodawcy lub innych Użytkowników, w szczególności takich jak umieszczanie treści niedozwolonych przez prawo lub naruszających prawa osób trzecich.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do podjęcia natychmiastowych działań mających na celu zablokowanie dostępu Użytkownika do Usługi w przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że podjął on lub usiłował podjąć działania wskazane w ppkt. 5.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym jeśli podejrzenia, o których mowa w ppkt. 6. okażą się prawdziwe.
 8. Klient zobowiązuje się do przekazywania Usługodawcy uwag Użytkowników oraz własnych na temat Usługi, w szczególności w zakresie użyteczności, przydatności, jakości, problemów związanych z korzystaniem, uwag o brakujących lub nieprawidłowo działających funkcjach Aplikacji, a także informacji o swoich potrzebach.
 9. Usługodawca będzie traktował jako poufne wszelkie dane udostępnione mu przez Klienta, wyniki analiz tych danych, a także informacje przekazane przez Klienta na temat jego potrzeb oraz na temat Usługi.   

 

Zawarcie i rozwiązanie Umowy

 1. Usługa jest dostępna wyłącznie dla Klientów wybranych przez Usługodawcę, którzy zawarli z Usługodawcą Umowę poprzez wyrażenie w formie dokumentowej zgody na korzystanie z Usługi w celach testowych oraz zobowiązali się do przestrzegania Regulaminu. 
 2. Usługa jest dostępna dla Użytkowników, którzy dokonali Rejestracji zakończonej powodzeniem.
 3. Warunkiem prawidłowego przebiegu Rejestracji jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Korzystanie z Usługi jest możliwe po dokonaniu Integracji z przynajmniej jednym Kontem Reklamowym.
 5. Z uwagi etap rozwoju Aplikacji Klient oraz Użytkownicy są zobowiązani do traktowania informacji o Usłudze uzyskanych w czasie trwania Umowy jako poufnych, o ile ujawnianie ich nie zostało uzgodnione z Usługodawcą.  
 6. Umowa może zostać rozwiązana przez Klienta w dowolnym momencie, przed upływem okresu, o którym mowa w ppkt. 2.
 7. Umowa zostaje zawarta na okres 3 miesięcy. Usługodawca i Klient mogą wspólnie postanowić o przedłużeniu czasu trwania Umowy.
 8. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy wszystkie Konta zostaną dezaktywowane. Usługodawca zobowiązuje się niezwłocznie usunąć z Aplikacji dane związane z realizacją Umowy oraz zaprzestać ich aktualizacji, w szczególności dotyczy to danych kontaktowych oraz danych pobieranych z Kont Reklamowych.
 9. Użytkownik zostanie poinformowany przez Usługodawcę niezwłocznie o tym, w jaki sposób może samodzielnie uniemożliwić pobieranie przez Aplikację danych z Kont Reklamowych. 

 

Płatności

Usługa jest świadczona nieodpłatnie. 

 

Prawa autorskie

 1. Majątkowe prawa autorskie do Aplikacji i wszystkich elementów Serwisu posiada wyłącznie Usługodawca lub podmioty, od których Usługodawca uzyskał odpowiednią licencję. Dotyczy to zarówno elementów graficznych, wideo jak również funkcjonalności Aplikacji.
 2. Klient i Użytkownicy nie mogą wykorzystywać Aplikacji ani żadnych elementów Serwisu takich jak treści, znaki graficzne, materiały wideo oraz funkcjonalności do celów innych niż związanych z działalnością biznesową Klienta.
 3. Użycie przez Klienta lub Użytkowników elementów, o których mowa w ppkt. 2 w celach marketingowych jest możliwe pod warunkiem wskazania źródła ich pochodzenia.
 4. Naruszenie warunków opisanych w pkt. 2 i 3 lub jakiekolwiek inne wykorzystanie Aplikacji lub elementów Serwisu, o których mowa w ppkt. 2 będzie stanowiło naruszenie autorskich praw majątkowych Usługodawcy lub osób trzecich.

 Odpowiedzialność

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki czasowej niedostępności Usługi.
 2. W żadnym wypadku Usługodawca ani jego dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Klienta bezpośrednie lub wtórne, utracone lub naruszone dane, utracone zyski lub przychody, spowodowane przerwą w świadczeniu Usługi, awarią urządzeń służących do jej świadczenia lub błędnym działaniem Aplikacji.
 3. Aplikacja i Usługa mają na celu wyłącznie wsparcie Klienta w samodzielnej realizacji jego celów i zamierzeń gospodarczych poprzez dostarczenie pomocniczych narzędzi informatycznych. Klient ma obowiązek zweryfikować wyniki i rezultaty działań Aplikacji oraz ich przydatność do celów i zamierzeń Klienta we własnym zakresie przed ich wykorzystaniem w swojej działalności. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta wskutek decyzji podjętych przez niego w oparciu o analizy wykonane przez Aplikację w ramach Usługi.  

 

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest dostępny w Serwisie pod adresem https://www.channelpulse.io/
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w dowolnym momencie. Zmiany wchodzą w życie w dniu opublikowania nowej wersji Regulaminu pod adresem wskazanym w ppkt. 1.
 3. Usługodawca powiadamia Klienta i Użytkowników o zmianach w Regulaminie poprzez przesłanie informacji na adres mailowy wskazany w Umowie lub w trakcie Rejestracji z odpowiednim wyprzedzeniem, wynoszącym nie mniej niż 14 dni. Klient będzie uprawniony do zgłoszenia w terminie 14 dni braku akceptacji zmiany Regulaminu i rozwiązania Umowy.
 4. Regulamin został sporządzony w języku polskim. Jeśli zostanie on przetłumaczony na języki inne niż polski, kwestie sporne dotyczące interpretacji lub znaczenia będą rozstrzygane zgodnie z zasadami obowiązującymi w języku polskim. Jako wiążąca uznana będzie jedynie wersja w języku polskim.